Download algemene voorwaardenHUBO
Algemene Verkoopvoorwaarden
Doe-Het-Zelfbranche 2013

AV CZ/135Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche van de VWDHZ zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de SER Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 november 2013.


ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Algemene voorwaarden
ARTIKEL 3 - Het aanbod
ARTIKEL 4 - Het recht van retournering
ARTIKEL 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 6 - De prijs
ARTIKEL 7 - Conformiteit
ARTIKEL 8 - Uitvoering van een bestelling
ARTIKEL 9 - Garantie bij vooruitbetaling
ARTIKEL 10 - Betaling
ARTIKEL 11 - Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 12 - Geschillenregeling
ARTIKEL 13 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
ARTIKEL 14 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche

In het geval van internetverkoop kan de consument ook een beroep doen op de Algemene
Voorwaarden Internetverkoop Doe-Het-Zelfbranche. Deze voorwaarden zijn aanvullend van
toepassing naast de Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche en zijn achter de Algemene
Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche gevoegd als bijlage.


ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
Ondernemer: een natuurlijke of (deel van) rechtspersoon, aangesloten
franchisenemers van rechtspersonen vallen hier ook onder, dat zich
bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en is aangesloten bij
de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het- Zelfbranche
(VWDHZ).
Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten zoals de ondernemer
die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de consument
doet.
Overeenkomst: elke overeenkomst inzake verkoop of dienstverlening tussen een
consument en een ondernemer.
Dienstverlening: een door een ondernemer georganiseerd systeem voor
dienstverlening, anders dan huur en verhuur, aan consumenten in
de Doe-Het-Zelfbranche.
Goederen: alle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een
overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van
dienstverlening (zoals aanneming van werk, montage, installatie en
advies) door een ondernemer
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst

Overmacht: een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de ondernemer of
de consument kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet
te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, Postbus 90600 2509
LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl
Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor de Doe-Het-Zelfbranche.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake
verkoop of dienstverlening tussen een consument en een ondernemer met
uitzondering van huur- en verhuurovereenkomsten.
2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door ondernemers die lid zijn van de
VWDHZ.


ARTIKEL 3 - HET AANBOD
1. De aangeboden goederen en/of diensten van de ondernemer worden duidelijk en
waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als redelijkerwijs mogelijk.
Indien de ondernemer in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen
noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave
uiterste zorg besteden.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat zijn
rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de
prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele
minimumduur van een duurovereenkomst de bijkomende kosten en overige condities.
3. De ondernemer zal tevens aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht
van retournering gebruik kan maken;
b. het geografische adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
c. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en het met de
consument overeengekomen maatwerk.

ARTIKEL 4 - HET RECHT VAN RETOURNERING
1. Ongebruikte en onbeschadigde goederen kunnen met originele kassabon gedurende 10 dagen
door de consument geretourneerd worden bij de ondernemer in ruil voor de betaalde
aankoopsom. Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor retournering, dan
laat de ondernemer dit bij het aanbod weten.
2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat
gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn steeds uitgesloten
van het recht van retournering.
3. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal de ondernemer zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering,
het bedrag waarop de consument recht heeft terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit het betaalde
bedrag met aftrek van de eventuele kosten die op grond van lid 1 van dit artikel in rekening
mogen worden gebracht.
4. Bij goederen die betaald zijn met een cadeaubon of tegoedbon en worden geretourneerd kan
de ondernemer de consument ook terugbetalen in cadeaubonnen of tegoedbonnen. Deze
cadeaubonnen of tegoedbonnen hebben (minimaal) dezelfde voorwaarden als de ter betaling
ingeleverde bonnen.


ARTIKEL 5 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de
consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden of op het moment van het
invullen van een bestelformulier door de consument en de acceptatie daarvan van de
ondernemer.
2. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat
de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en
recente negatieve ervaring van de ondernemer met de consument, dan wel gelegen zijn in
de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet. Desgevraagd zal de ondernemer zijn
motivering schriftelijk aan de consument verstrekken.


ARTIKEL 6 - DE PRIJS
1. De prijs in het aanbod is inclusief BTW, doch exclusief eventuele verpakkings-, bezorg- of-
verzendkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen
steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de ondernemer tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken
op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.
2. De ondernemer kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor
aflevering niet verhogen, tenzij:
a. de prijsverhoging het gevolg is van door de fabrikant opgelegde
verwijderingsbijdragen of
b. de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de
consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de
hoogte is gesteld of
c. de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het BTW-tarief en/of andere
wettelijke heffingen.

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten
die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (
alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod
vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk,
of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de
consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk
sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn
geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de
gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.
De ondernemer wijst de consument op dit risico.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de
overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de ondernemer te melden.

ARTIKEL 8 - UITVOERING VAN EEN BESTELLING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een
aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen
daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van
aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur
op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.
De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om
aflevering mogelijk te maken.
De ondernemer mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen
kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke
werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die
mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten


te voldoen, tenzij de consument de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden
van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen.
De consument dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen zeven dagen na
bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af
te halen of te laten bezorgen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan
verbonden kosten voor zijn rekening.
4. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen,
hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk
binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van
hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld heeft de consument
bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen
het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten). In geval van overmacht kan de
overeenkomst niet direct worden ontbonden tenzij de nakoming blijvend onmogelijk is
geworden.
5. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige
inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of
minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze.
Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht
om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
6. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of
voorradig zijn.

ARTIKEL 9 - GARANTIE BIJ VOORUITBETALING
1. De ondernemer is gerechtigd bij de verkoop van goederen vooruitbetaling van de consument
te verlangen tot maximaal 50 % van de te betalen prijs.
2. De ondernemer garandeert de consument dat het door de consument vooruitbetaalde bedrag
onder alle voor rekening en/of risico van ondernemer komende omstandigheden die leiden tot
niet nakomen van zijn leveringsverplichting, zal worden terugbetaald. Als de ondernemer deze
verplichting niet nakomt, zal de VWDHZ ervoor zorgdragen dat levering door een andere
ondernemer wordt bewerkstelligd. Mocht dit onder omstandigheden niet mogelijk zijn, dan
garandeert de VWDHZ consumenten die gedupeerd zijn terugbetaling tot een bedrag van
maximaal € 10.000,-- per klacht.

ARTIKEL 10 - BETALING
1. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of aflevering tenzij anders is overeengekomen.
Contante betaling omvat ook betaling door middel van door banken erkende vormen van
elektronisch betalen.
2. Betaalt de consument niet tijdig dan zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald dan is de
ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te
brengen. De hoogte van deze buitengerechtelijke kosten zijn onderworpen aan wettelijke
grenzen.


ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
De ondernemer behoudt zich de eigendom van de aan de consument geleverde goederen voor zolang
de consument deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de consument op grond van de
wet toekomende rechten. De consument wordt pas eigenaar van het gekochte goed als hij de
koopsom volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

ARTIKEL 12 - GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering
van de overeenkomst met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde
goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aan de
Geschillencommissie worden voorgelegd.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Voor het indienen
van een geschil bij de Geschillencommissie wordt een klachtengeld gehanteerd, waarvan de
hoogte wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken.
3. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer
aan deze keuze gebonden.
Indien de ondernemer een geschil voor wil leggen aan de Geschillencommissie, moet hij de
consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden.
5. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

ARTIKEL 13 - BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN
1. De VWDHZ staat garant voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen
bindend advies door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee
maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is
gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van 10.000 euro per bindend advies wordt dit bedrag door de VWDHZ aan de
consument uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de VWDHZ een inspanningsverplichting om
ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt, waarna deze organisatie op eigen
naam en op kosten van de VWDHZ de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan
de consument.
2. De VWDHZ verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in
behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde
formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend


vragenformulier en eventuele depotstorting), van een van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surseance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de
datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan de VWDHZ aannemelijk kan maken dat de
bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. Voor toepassing van deze branchegarantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep
hierop doet bij de VWDHZ.

ARTIKEL 14 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De VWDHZ zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en
de Vereniging Eigen Huis.